KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW STANKO

Szanowna Pani / Szanowny Panie, realizując obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuję, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Kacper Stankowski – kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców STANKO z siedzibą w Starachowicach przy ul. Bohaterów 39A, kod pocztowy: 27-200, telefon +48 691 022 171.

2. Z uwagi na brak obowiązku oraz wielkość firmy nie zatrudniamy Inspektora Danych Osobowych, wszystkie zgłoszenia, zastrzeżenia, prosimy kierować bezpośrednio do Administratora Danych.

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w następujących celach:

a) w celu wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b) w celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale nie wynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przykładem takiego przetwarzania może być nawiązanie kontaktu telefonicznego z Panią/Panem w celu poinformowania o zmianie terminu jazd czy wykładów.

c) w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy cywilno-prawnej zawartej z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców STANKO bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Ośrodek Szkolenia Kierowców STANKO nie zamierza udostępniać Pani/Pana danych odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 9 RODO. W przypadku, kiedy dane będą podlegały udostępnieniu, zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie, wskazani zostaną odbiorcy danych i podstawa prawna ich udostępnienia.

5. Ośrodek Szkolenia Kierowców STANKO powierzy Pani/Pana dane z uwagi na obowiązek ciążący na pracodawcy w celu obsługi księgowej (kadrowo-płacowej). Powierzenie danych odbywa się na podstawie odpowiednich umów i z zachowaniem właściwej ochrony Pani/Pana danych.

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców STANKO, następnie zostaną trwale usunięte, w szczególnych sytuacjach będą archiwizowane przez okres wynikający z przepisów – 3, bądź 6 lat, ale nie będą w tym czasie przetwarzane.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych. Nadmienić należy, że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania mogą nie być skuteczne, ponieważ przetwarzane danych jest obowiązkiem Administratora wynikającym z przepisu prawa.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców STANKO.

10. W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonanie zawartej umowy, odmowa ich podania spowoduje odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania.

11. Dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych – Ośrodek Szkolenia Kierowców STANKO z siedzibą w Starachowicach przy ul. Bohaterów 39A, kod pocztowy: 27-200, w wybranych poniżej celach:

  • nawiązania kontaktu podczas realizacji kursu / szkolenia / kwalifikacji,
  • zapisu na egzamin państwowy do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
  • wyrobieniu Profilu Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. dra Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice,
  • zapisu na jazdy próbne przed egzaminem państwowym w wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego,
  • zgłoszenia do ubezpieczenia wynikającego ze skierowania na szkolenie,
  • oraz innych wynikających z zakresu prawidłowego wykonania usługi Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.